TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ngô Thị Thu Hương Trưởng khoa 0983 393 771
2 Nguyễn Đình Chương Phó Trưởng khoa 0982 884 938
3 Vũ Đức Huy Phó Trưởng khoa 0912 807 738